Góra

nagłowek

OFERUJEMY:

 • skuteczne przygotowanie do egzaminów państwowych,
 • doskonalenie jazdy z instruktorem techniki jazdy,
 • doświadczonych instruktorów,
 • profesjonalne wykłady,
 • pojazdy takie jak na egzaminie,
 • terminy jazd dostosowane do Twojego czasu,
 • wysoki poziom szkolenia,
 • pomoce dydaktyczne gratis,
 • badania lekarskie na miejscu ośrodka,
 • odpłatność w ratach,
 • plac manewrowy zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi,
 • osiem stanowisk komputerowych,
 • uczestnicy kursu mogą dodatkowo korzystać z placu manewrowego wykorzystując własne auto.
 • prowadzimy kursy na przewóz rzeczy i na przewóz osób.
 • prowadzimy coroczne warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Szkolimy na kategorie
 

Kat

Uprawnia do kierowania

Wymagany wiek

Warunki

AM

pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,

czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość ograniczona jest również do 45 km/h,

14 lat

A 1

motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

16 lat

 

A2

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

18 lat

 

A

motocyklem,

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

24 lata

20 lat - jeśli osoba posiada PJ kat A2 co najmniej od 2 lat

 

B

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, z przyczepą lekką

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o DMC nie przekraczającym 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg z zastrzeżeniami

ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

18 lat

 

C

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

21 lat

18 lat dla osób które uzyskały Kwalifikację wstępną

Posiadanie prawo jazdy kat B

D

autobusem

ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem pojazdów złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

24 lata

21 lat dla osób które uzyskały

Kwalifikację wstępną

23 lata dla osób, które uzyskały Kwalifikacją wstępna przyspieszoną

Posiadanie prawo jazdy kat B

T

ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

16 lat

 

B + E

pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą,

18 lat

Posiadanie prawo jazdy kat B

C + E

pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C, łącznie z przyczepą,

21 lat

Posiadanie prawo jazdy kat C

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
-
osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- uzyskała orzeczenie psychologiczne (nie dotyczy kat AM, A1, A2, A, B, BE lub T);
- odbyła wymagane szkolenie;
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy;
- przebywa na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, ze studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Po przeprowadzonym szkoleniu instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny
zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego.
Egzamin wewnętrzny i materiały pomocnicze (pakiet kursanta) wliczone w cenę kursu.

 

dół

e-grajewo.pl